Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

UVEE - hlavní oblasti výzkumu a vývoje - pohled na elektro laboratoř

Na našem ústavu se věnujeme poměrně širokému spektru vědeckých či technických problémů z různých oborů lidské činnosti. 

Společným jmenovatelem činnosti všech týmu na ústavu je nějaká forma přeměny elektrické energie, případně řízení jejího toku. V oblasti elektrických přístrojů se jedná o její zapínání, vypínání a měření, v případě výkonové elektroniky jde o přeměnu jejích parametrů, v případě elektrických strojů pak o její přeměnu na energii mechanickou. Točivý elektrický stroj stojí na začátku i konci cesty elektrické energie. Ta během své cesty projde transformátory, spínacími, jistícími a měřicími prvky či elektronickými měniči. Našim cílem je této cestě rozumět a všechny tyto prvky vylepšovat a zajistit tak odpovědný přístup k hodnotě, kterou energie na planetě Zemi představuje.  

Projekty podporované Evropskou unií můžete najít zde.

Skupina fyziky plazmatu

Jsme tým odborníků, jejichž zájmem je problematika záření plazmatu vznikajícího při činnosti spínacích přístrojů. Poskytujeme nezbytná vstupní data pro tvorbu spolehlivých numerických modelů spínacího oblouku. Tyto modely tvoří potřebný základ pro vývoj nových spínacích přístrojů a rozvodných zařízení.  

Skupina spínaných zdrojů běžných i extrémních parametrů

Jsme skupina elektroniků s velkou praxí z mnoha projektů, zabýváme se aplikovaným výzkumem v oblasti výkonové elektroniky. Naší předností je komplexní přístup a schopnost navrhnout zařízení jako celek, se zohledněním návaznosti jednotlivých součástí. Spínané zdroje, jejichž jádrem je vysokofrekvenční impulzní transformátor, se vyrábí od výkonu jednotek W až po stovky kW a nalézají uplatnění v mnoha oblastech. Setkáte se s nimi například v nabíječkách k telefonů, nebo třeba ve výkonných rychlonabíječích elektromobilů.      

Skupina bateriových systémů a elektromobility

Jsme tým, který se zabývá aplikací moderních bateriových systémů v různých oblastech průmyslu. Hlavní důraz je v současné době kladen na využití baterií na bázi oxidů lithia, které vyžadují sofistikované řídicí a ochranné obvody pro zajištění bezpečnosti provozu.  

Skupina analýzy tepelných dějů

Jsme skupina pracovníků zabývajících se analýzou problému šíření tepla v libovolných fyzikálních soustavách. Náš zájem je koncentrován především do oblasti elektrických strojů a výkonové elektroniky, kde je znalost zákonitostí vzniku a šíření tepla limitujícím aspektem pro další vývoj a optimalizaci. Podstatná část zájmu je též směřována do oblasti chlazení bateriových systémů.  

Skupina experimentálních přístrojů pro lékařské účely

Jsme mezioborová skupina zabývající se především výzkumem v oblasti buněčné elektroporace. Tato nová metoda, která stále nachází nová uplatnění v různých oblastech medicíny, vyžaduje použití výkonných vysokonapěťových zdrojů a souvisejících podpůrných a měřicích subsystémů. 

Skupina návrhu a optimalizace elektrických strojů

Jsme tým odborníků, jejichž hlavním zájmem je vývoj nových typů točivých elektrických strojů. Vyvíjíme jak běžné stroje, tak stroje s netradičními parametry, ať už se jedná o rozsah momentů, otáček či účinnost. Spektrum námi navrhovaných strojů sahá od asynchronních přes synchronní s permanentními magnety až po různé typy reluktančních.  

Skupina vývoje spínacích a jistících přístrojů

Jsme skupina odborníků, která se podílí na vývoji nových typů spínacích přístrojů a komponent rozváděčů, za kterou stojí dlouholetá tradice a zkušenost v této oblasti. Zabýváme se zařízeními jak pro oblast nízkého, tak i vysokého napětí. Předmětem zájmu jsou především kontaktní a zhášecí systém, které mají primární vliv na kvalitu vypínacího procesu. Moderním trendem posledních let je však též použití prvků výkonové elektroniky a mikropočítačů v uvedených systémech. Velmi užitečné zázemí pro nás představuje vlastní zkratová zkušebna, díky níž je možno provádět široké spektrum výkonových zkoušek se specializací na diagnostiku spínacího oblouku.